Certifikáty

Veškeré práce provádíme dle předpisů a norem závazných pro ČR, ale také i v souladu s TSI , vyhláškami UIC a dalšími normami Evropské unie.

Systém řízení kvality je certifikován od roku 2000 podle normy ISO 9001, systém environmentálního managementu od roku 2005 podle normy ČSN EN ISO 14001 a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci od roku 2008 podle normy ČSN ISO 45001.
Všechny systémy řízení certifikuje firma BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o., Praha.

Vlastníme Osvědčení pro funkce údržby a osvědčení subjektu odpovědného za údržbu v rámci Evropské unii se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/779.

Certifikáty o přezkoušení typů, Výzkumný Ústav Železniční, a.s. Praha.

Osvědčení o způsobilosti dodavatele ČD na opravy, modernizace a změny ŽKV všech rozsahů, České dráhy,a.s.                                 

Oprávnění k defektoskopickému zkoušení, České dráhy, a.s.

Certifikát na opravy brzdových přístrojů DAKO, DAKO-CZ, a.s. Třemošnice.

Certifikát pro proces svařování podle ČSN EN ISO 3834–2, SVV Praha. Certifikát na svařování ŽKV dle normy DIN EN 15085-2. Osvědčení o odborné způsobilosti výrobce vydané ve smyslu předpisu RID v souladu s normou ČSN EN ISO 3834-2 a ČSN EN 15085, ke svařování cisteren železničních cisternových vozů nebo jejich částí určených pro přepravu nebezpečných látek podle předpisu RID, Drážní úřad.